MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Naturforvaltning

MOE rådgiver om forhold vedrørende naturforvaltning


MOE kan rådgive både offentlige myndigheder og private bygherrer i forhold vedrørende naturbeskyttelse. Vi har mange års erfaring med at gennemføre feltundersøgelser på flora og fauna i forbindelse med anlægsprojekter og kan også foretage undersøgelser, der følger vejledningerne for nationale overvågningsprogrammer, NOVANA og § 3 besigtigelser. MOE har en indgående kendskab til nordisk flora og fauna både på land og i vand. Vi har mulighed for at foretage naturovervågning både på havet, på land og i ferskvand. Vi kan rådgive om mulig pleje og forvaltningstiltag, der sikrer en art eller at en naturtype bevares. MOE har erfaring med naturforvaltning både i Norden, Europa og Asien.

I forbindelse med et anlægsprojekt kan vi komme med kvalificerede forslag til at afværge eller mindske en miljøpåvirkning med vores indgående kendskab til arternes behov og krav til levesteder. MOE kan rådgive om mulighederne for at skabe erstatningslevesteder eller tiltag, der sikrer at arten ikke skades, f.eks. etablering af nye vandhuller eller opsætning af paddehegn. MOE kan rådgive om etablering af erstatningsnatur. MOE foretager analyser af de bedst egnede områder, til at etablere f.eks. eng, overdrev eller moser. MOE rådgiver også om den pleje og tiltag, der er nødvendig for at arealet udvikler sig til den ønskede naturtype.

MOE har stor erfaring med Natura 2000 områder, strengt beskyttede arter på bilag IV i Habitatdirektivet og deres forvaltning. Vi kan udarbejde foreløbige og fulde konsekvensvurderinger på Natura 2000 områder og hjælpe kunden med sikre at bevaringsmålsætningerne for arter og habitatnaturtyper overholdes. For bilag IV arter, kan MOE rådgive med tiltag, der sikrer den økologiske funktionalitet for et område og sikrer bestanden af arten.


Vi har stor erfaring med bl.a.:

  • Screening og konsekvensanalyse ift. Natura 2000 og bilag IV arter
  • Naturovervågning og feltundersøgelser i henhold til gældende vejledninger og tekniske anvisninger
  • Etablering af erstatningsnatur og naturgenopretning
  • Oprensning af søer og bassiner
  • Plejeplaner
  • Naturforvaltning og handlingsplaner for natur.
  • Site surveys og biodiversitetshandlingsplaner i forbindelse med miljøcertificering af bygninger


Kontakt

 
Hans Orht
Seniorprojektchef
MOE | Seacon
+45 4055 0388
HAOH@moe.dk