MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

VVM og miljøvurdering

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Ved større bygge- eller anlægsprojekter skal der gennemføres en VVM-proces, før projektet kan påbegyndes. Men også andre projekter kræver ofte en miljøvurdering som led i myndighedsgodkendelsen. MOE har stor erfaring med udarbejdelsen af VVM-redegørelser og andre miljøredegørelser både på land og ved projekter på havet.


I forbindelse med ansøgning om etablering af et anlægsprojekt kræver myndighederne oftest, at bygherren bidrager til vurdering af de miljømæssige konsekvenser. Større bygge- og anlægsprojekter kræver gennemførelse af en VVM proces. Endvidere er der i forbindelse med godkendelse af planer og programmer (herunder lokal- og kommuneplaner) krav om gennemførelse af en strategisk miljøvurdering inden planen / programmet kan vedtages.

Udarbejdelse af VVM- og miljøredegørelser kræver en bred ekspertise inden for anlægsteknik, miljø, natur og myndighedskoordinering. Projektets belastning af det omgivende miljø i såvel anlægs- som driftsfasen skal vurderes, det eksisterende miljø som potentielt berøres skal kortlægges og følsomheden for de forventede miljøbelastninger skal undersøges. Endvidere skal udarbejdes anbefalinger til hvordan eventuelle påvirkninger kan afværges eller reduceres.

MOE kan rådgive i alle faser af en godkendelsesproces som kræver en miljøredegørelse. Vi bidrager til, at man tidligt udarbejder en miljøstrategi, da dette kan lette den senere høringsproces og sikre at tidsplaner for projektet overholdes. Hos MOE råder vi over den brede vifte af nødvendige kompetencer. I forhold til anlægsteknik og miljøbelastninger har vi erfaring fra projektering og miljøoptimering af mange kategorier af bygge- og infrastrukturprojekter (byggeri, veje, jernbaner, havne, hospitaler, kraftværker, indkøbscentre, vindmøller, faste forbindelser m.fl.), hvor vores eksperter beskriver anlægs- og driftsfasen, og vurderer den fysiske belastning samt belastninger med støj, vibrationer, lys, luftemissioner og udledninger til vand. I forhold til beskrivelse af miljø og miljøpåvirkninger har vi eksperter indenfor jord/sediment, landskaber, flora og fauna, befolkning, trafik, erhverv, rekreation, sundhed, kulturarv og socioøkonomi. Vi har ligeledes ekspertise indenfor projektledelse, koordinering, kvalitetssikring og sammenskrivning af større redegørelser.

Vi rådgiver indenfor:

  • VVM og Strategisk miljøvurderinger (SMV)
  • Screening-, scoping- og høringsmateriale
  • Materiale og oplæg til borgermøder
  • Udbud, koordinering og kvalitetssikring af feltundersøgelser
  • GIS-analyser, håndtering, konvertering og kvalitetssikring af GIS data

 


 
Carsten F. Clemmensen
Afdelingsleder
2540 0276
cfc@moe.dk


 
Steen Vedby
Kompetencechef
2540 0323
sve@moe.dk


Kontakt

 
Hans Orht
Seniorprojektchef
MOE | Seacon
+45 4055 0388
HAOH@moe.dk