MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Havmiljø og kystsikring

MOE rådgiver ved anlægsprojekter på havet og ved kysterne, samt ved etablering af kystsikring


MOE har bistået som intern bygherrerådgiver ved nogle af de største danske marine og kystnære anlægsprojekter. Vi kan bistå igennem hele projektet i alle faser fra idefase og feasibility, godkendelses- og projekteringsfase, anlægsfase, driftsfasen og afviklingsfase. MOE har erfaring fra bl.a. Øresundsforbindelsen, Femern Bælt Forbindelsen, samt ved etablering af havne, søkabler og havmølleparker. Vi har en bred viden om havmiljøet både i danske farvande og hos vores nabolande. Vi har et særligt speciale i grænseoverskridende projekter og kan hjælpe med myndighedskoordinering med tyske og svenske myndigheder.

Derudover har MOE stærke kompetencer indenfor kystprocesser og kystsikring, herunder kysttekniske analyser. MOE kan også udarbejde ansøgninger i forbindelse med klapning og uddybning i havne og sejlrender, samt marin råstofindvinding.

Vi har stor erfaring med bl.a.:

 • Miljø-og myndighedskontakt (styrelser, direktorater, kommuner, interesseorganisationer)
 • Etablering af faste forbindelser, broer og tunneler
 • Etablering af havmølleparker
 • Etablering af havne, samt tilladelser ved udvidelse, uddybning eller klapning
 • Overvågning af havmiljøet, samt tilsyn før, under og efter anlægsarbejdet
 • Afværgeforanstaltninger ved arbejde på havet, særligt af hensyn til marine pattedyr
 • Påvirkninger fra undervandsstøj
 • Kysttekniske analyser
 • Analyse af kystudvikling og påvirkning fra fysiske, kemiske og morfologiske processer
 • Gennemførsel, planlægning og udbud af feltundersøgelser på havet
 • Analyser af sediment og vand


Kontakt

 
Hans Orht
Seniorprojektchef
MOE | Seacon
+45 4055 0388
HAOH@moe.dk