MOE A/S - Kompetent og engageret rådgivning

Støjkortlægning - ekstern støj

Når vi kortlægger ekstern støj anvender vi 3D beregnings-værktøjet SoundPLAN® og udarbejder farve-grafik, der viser støjkonturer evt. suppleret med punktberegninger.

SoundPLAN® anvendes af alle anerkendte danske rådgivere og offentlige myndigheder. Den opbyggede 3D-model indeholder oplysninger om afstande, terræn, bygninger og støjskærme. For trafikstøj og ved støj fra nye virksomheder i planfasen anvendes officielle standard-data eller fra vores database.

Kortlægning giver mulighed for at simulere støjdæmpning fra forskellige kilder som jordvolde eller støjskærme. Det er også muligt at beregne støj fra forskellige driftssituationer og -intensiteter på alle tider af døgnet og på at projektere fysisk støjdæmpning som støjhegn, jordvolde og facadeisolation.

Spredningen af ekstern støj er meget forskellig fra den måde støj opfører sig på i rum, primært fordi støjen er påvirket af de meteorologiske forhold. Ved 3D-beregning sikres det, at krav til meteorologiske forhold (svag medvind i alle retninger – samtidig) altid er opfyldt.

Ekstern støj fra virksomheder beregnes efter Miljøstyrelsens Vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Som udgangspunkt beregnes støj fra veje efter Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 ”Støj fra veje”, metode: Nord2000.


Vi udfører kortlægning udføres af støj fra bl.a.:

  • Industrivirksomheder (fra bager til stålvalseværk)
  • Energiproducerende anlæg (fra varmepumpe til kraftværk)
  • Spillesteder og udendørs koncerter
  • Veje og jernbaner
  • Forlystelsesparker
  • Idrætsfaciliteter - især motorsport
  • Vindmøller


 
Jan Christensen
Koncernkompetencechef
2540 0168
jac@moe.dk